ترابربار باربری امن و مطمئن

Posted by s.moghadam

ترابربار باربری امن و مطمئن

فایل ها را درکامپیوتر نگاه کرده و کالای مورد نظر را انتخاب میکنید.

فروشنده با دقت مورد را بسته بندی کرده و سپس برای حمل به انبار ارسال می شود.

ترابربار باربری امن و مطمئن

کالای مورد نظر بارگذاری و آماده حمل می شود.

محموله به انبار محلی می رسد.

کالای مورد نظر به آدرس مقصد ارسال می شود.

مشتری می تواند وضعیت خرید را دنبال کند.

کالای مورد نظر به مقصد رسید.

یکی از جنبه‌های مهم درترابربار بهترین باربری تهران ،مسافت بسته بندی است.

شاید کمی عجیب به نظر برسد ولی بسته بندی در مسافت بسیار موثر است.

به طور مثال برای جا‌به‌جایی‌های خیلی طولانی باید از بسته بندی بسیار محکم و مقاومی استفاده کرد

اگر کالای شما برای مدت طولانی در ماشین باربری است

و قرار است حمل کالا به نقطه‌ای بسیار دور اتفاق بیفتد باید از بسته بندی خیالتان راحت باشد

بنابراین باید از کارتن‌هایی که ویژگی خاصی دارند

و چند لایه هستند برای بسته بندی استفاده کرد.

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾﺞ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺣﻤﻞ  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ از ﻧﻘﻄﻪ ای در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن.

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮرواردی و ﮐﺮﯾﺮی و ﯾﺎ ﺗﻮاﻣﺎً ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

یکی از اولین اصول، آگاهی از نحوه درست بسته‌ بندی و جمع کردن اثاثیه است. ب

هتر است دانش خود را در این زمینه افزایش دهید.

از اعضای خانواده و بستگان خود برای بسته بندی لوازم منزل کمک بگیرید.

کارهایتان را اولویت بندی کنید و مرحله به مرحله انجام دهید.

هیچ گاه تمام لوازم سنگین را در یک جعبه قرار ندهید.

وزن وسایل خود را تقسیم کنید.

برای بستن در کمدها و یا جا کتابی حتما از نوار چسب‌های محکم و پهن استفاده کنید

و آن را چند بار و از چند ناحیه به دور کمد بپیچید. لوازم خود را طوری در جعبه‌ها بچینید

که به آنها فشار وارد نشود و در حین جا‌به‌جایی آسیب نبینند.

دیدگاهتان را بنویسید