حمل ماشین با هواپیما

مزایا و معایب حمل هوایی باربری مرکز شهر تهران

.

.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دیگر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤللی ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎیی، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ می ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ایمنیﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﻤﻞ می ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی ﻣﻌﺎیب ﻫﻢ دارد. ﻣﻌﺎﯾیب ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ی زﯾﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی.

ﻋﯿﺐ دیگر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻیی را نمی ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد

و در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارﯾﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی کوچک و ﺑﺎ ارزش ﮐﻪ داراری ﺣﺠﻢ کوچک می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی اﺳﺘﻔﺎده می ﮐﻨﻨﺪ.

مزایا:

۱) مهمترین رکن حمل از طریق هماپیما با باربری مرکز شهر تهران سرعت آن است که نسبت به حمل دریایی بسیار سریع تر می باشد.

در صورت که ضرر ناشی از دیر رسیدن کالا بیش تر از صرفه جویی حمل دریایی باشد، این روش توصیه می شود.

۲) ایمنی حمل هوایی هم نسبتا بالاست و کم تر به کالا آسیب وارد می شود.

معایب:

۱) بزرگ ترین عیب این روش هزینه ی بالای آن است که معمولا مانع استفاده خریداران یا فروشندگان از این روش می شود.

۲) با هواپیما هر نوع کالایی را نمی شود حمل کرد. معمولا حمل هوایی برای کالاهای نسبتا کوچک و با ارزش استفاده می شود ولی برای کالاهای حجیم  و سنگین حمل زمینی و آبی توصیه می شود.

بسته بندی اصولی و کم هزینه وهمچنین ارسال هوایی با باربری مرکز شهر تهران کالا از نکات مهم و کلیدی در امر صادرات هوایی و مهاجرت به شمار آمده و نیازمند توجه می باشد ،

شرکت ترابربار با بهرگیری از نیروهای متخصص دربخش بسته بندی انواع کالا، بسته بندی کالای خطرناک،بسته بندی لوازم منزل مهاجرین و

 پرسنل شرکتها و سفارتخانه های خارجی، بسته بندی کالای تجاری و ساخت بسته چوبی را ارائه نموده

و بدین وسیله سالم رسیدن محموله ی شما را تضمین مینماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید