25
فوریه
اشتباهات در اسباب کشی و باربری

منظور از اشتباهات رایج در باربری و اسباب کشی، اشتباهاتی است که متاسفانه برخی از افراد در زمان اثاث کشی خود مرتکب می شوند و تصور آنها بر این اساس است که براحتی از عهده همه امور برآمده و در نهایت مشکلی پیش نمی آید.