10
نوامبر
جابه جایی اثاثیه منزل

جابه جایی اثاثیه منزل این روز ها که بسیاری از قرارداد های منازل اجاره ای در حال اتمام هستند و مردم در حال حمل اثاثیه منزل جابجایی بین منزل قبلی و منزل جدید…