29
آوریل
فرایند شستشوی فرش

برای آشنایی با فرایند شستشوی فرش این ویدئو را تماشا کنید. شستشو فرش به صورت مدرن و با تجهیزات انجام می شود. امروزه این کار به راحتی انجام می شود.