20
ژانویه
ماشین های باربری و حمل اثاثیه منزل

برای جابجایی اثاثیه منزل در حال کلی می توان از سه دسته ماشین زیر استفاده نمود :
۱- ماشین های سبک جهت حمل بار و اثاثیه منزل و بارهای سبک
۲- ماشین های نیمه سنگین جهت حمل اثاثیه نیمه سنگین و سبک
۳- ماشین های سنگین جهت حمل اثاثیه و وسایل منزل یا محل کار اعم از وسایل بزرگ