باربری مرکز شهر تهران
7
اکتبر
حمل ماشین با هواپیما

مزایا و معایب حمل هوایی باربری مرکز شهر تهران . . ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮایی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دیگر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤللی ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ…